[bonvenon] | [stage] > essay
スイスの都市(10) ルガーノ
 スイスのイタリア語圏にある、国境の街。
ただいま、文章作成中。
 '04/09/18 edited by yukki-ts
[bonvenon] | [stage] > essay